Regulamin

REGULAMIN POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY W WELLINGBOROUGH

1. STATUS SZKOŁY

Polska Szkoła Sobotnia w Wellingborough działa na zasadzie Stowarzyszenia (Unincorporated Association) i jest organizacją „ NON PROFIT”. Została założona  przez rodziców i bazuje na wpłatach dokonywanych przez nich oraz ewentualnych sponsorów.

Głównym założeniem naszej szkoły jest nauka pisania i czytania w języku polskim oraz poznawanie historii i geografii naszej Ojczyzny. Celem działania szkoły jest również kultywowanie polskiej tradycji. Ponadto prowadzone są zajęcia z etyki i religii.

Pragniemy pokazać dzieciom jak ważne są wartości rodzinne, godność osobista oraz poszanowanie innych osób.

Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz pomieszczenia do nauki. Zajęcia szkolne odbywają się w wyznaczone soboty w godzinach od 9:00 do 12:05.

W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności Zarząd Szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczniów.

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej w Wellingborough tworzą wspólnie Dyrektor, zastępca Dyrektora, Skarbnik oraz Przewodniczący Rady Rodziców .

Na czele szkoły stoi Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Wellingborough. Dyrektor jest odpowiedzialny za organizację pracy Szkoły, jest zwierzchnikiem Rady Pedagogicznej oraz przewodniczy w pracach Zarządu Polskiej Szkoły Sobotniej w Wellingborough.

W razie nieobecności Dyrektora, funkcję tę przejmuje zastępca dyrektora.

Skarbnik Polskiej Szkoły Sobotniej w Wellingborough jest osobą odpowiedzialną za rozliczenie wpłat na poczet należności za szkołę oraz wydatków na koszty działalności szkoły. Pełni również rolę pomocniczą w stosunku do Dyrektora PSS.

W skład Zarządu wchodzi również Przewodniczący Rady Rodziców.

Rada Rodziców Polskiej Szkoły Sobotniej w Wellingborough ma na celu wspieranie Szkoły  w sprawach organizacyjnych. Ze swojego składu Rada wyłania Przewodniczącego, którego zadania polegają na organizacji pracy Rady.

3. ZASADY REKRUTACJI

 1. Za nabór do szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej.
 2. Rekrutacja na następny rok szkolny odbywa się na przełomie maja/czerwca danego roku.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie wypełnionego prawidłowo kwestionariusza Aplikacji Zgłoszeniowej, wniesienie niezbędnych opłat, a dla dzieci uczęszczających już do Szkoły, dodatkowo uregulowanie bieżących opłat za naukę.
 4. Złożenie aplikacji jest obowiązkowe dla każdego dziecka, niezależnie od statusu dotychczasowego ucznia Szkoły.

4. OPŁATY

Opłata za szkołę

 • Za każde zajęcia pobierana jest opłata za naukę w wysokości £8 za sobotę za pierwsze dziecko i £6 za drugie dziecko. 
 • Opłata jest pobierana jako połowa kwoty należnej za cały rok szkolny, zależnie od liczby zajęć w danym roku szkolnym.
 • Opłata musi zostać uregulowana  w ciągu czterech ustalonych  sobót na początku każdego semestru u Skarbnika PSS.
 • W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów rodzice będą telefonicznie informowani o zaległościach. W razie braku kontaktu ze strony rodziców/opiekunów
  uczeń  zostanie po zajęciach pod opieką pracownika szkoły do  momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 • Opłaty za naukę należy dokonać w pełnym wymiarze, nawet w przypadku nieobecności dziecka w szkole.
 • Opłata za naukę nie podlega zwrotowi.
 • Osoba dokonująca wpłaty otrzymuje pokwitowanie wpłaty na każde dziecko, które jest dowodem dokonania wpłaty i podstawą do ewentualnych roszczeń.
 • Opłat za szkołę dokonujemy w gotówce 

Podręczniki

Koszt zakupu podręczników do nauki w szkole ponoszą rodzice uczniów.

Opłata za niedotrzymanie obowiązku dyżurów.

 • Każdy rodzic zobowiązany jest pełnić jeden dyżur w semestrze na każde uczęszczające do szkoły dziecko. Składając Aplikację Zgłoszeniową do szkoły rodzice zobowiązani są do wpłaty kaucji w wysokości £30.Opłata ta jest gwarancją dotrzymania przez rodziców obowiązku dyżurów.
 • Kaucja w wysokości £30 jest zwracana z końcem roku lub na kolejny rok, jeżeli rodzice lub osoba występująca w ich imieniu dopełni obowiązku dyżurów.
 • Jeśli w/w obowiązek nie został dopełniony kaucja w pełnej wysokości zostaje przekazana na fundusz szkoły.

Zwolnienia z opłat

 • Zwolnione z opłat za naukę oraz z obowiązku dyżurowania jest  każde trzecie i następne, uczęszczające do szkoły dziecko w rodzinie oraz dzieci pracowników szkoły.
 • Istnieje możliwość zwolnienia z opłat za szkołę dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 • Jeśli zaistnieją ważne powody, dla których rodzice nie mogą uiścić opłat, proszeni są oni o kontakt z Dyrekcją Szkoły.

5.UBEZPIECZENIE

Szkoła posiada ubezpieczenie Liability Insurance (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), którym objęci są uczniowie i pracownicy szkoły.

Koszt ubezpieczenia pokrywany jest z budżetu szkoły.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI

Rodzice/opiekunowie mają obowiązek:

 • Terminowo uiszczać opłaty szkolne.
 • Przyprowadzać dzieci punktualnie na zajęcia na godzinę 9.00 oraz odbierać je po zakończeniu zajęć.
 • Informować wychowawcę klasy o nieobecności dziecka.
 • Jeżeli dziecko odbiera inna osoba niż rodzic lub opiekun, należy wcześniej zgłosić to do wychowawcy klasy.
 • Pełnić jeden dyżur w semestrze jesienno-zimowym i jeden dyżur w semestrze wiosenno-letnim na każde dziecko uczęszczające do szkoły.
 • Zapoznawać się z komunikatami i ogłoszeniami publikowanymi przez szkołę. 
 1. Dzieci powyżej 12 roku życia mogą samodzielnie wracać ze szkoły do domu po uprzednim, pisemnym wyrażeniu zgody przez rodzica lub opiekuna

Uczniowie mają obowiązek:

 • Uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
 • Przestrzegać zasad dobrego wychowania oraz regulaminu szkoły.
 • Utrzymywać ład i porządek na terenie szkoły.
 • W czasie zajęć szkolnych pozostawać  na teranie szkoły.
 • Stosować się do poleceń nauczycieli oraz przestrzegać zasad ustalonych przez klasę.
 • Być przygotowanym do zajęć oraz odrabiać zadane prace domowe.
 • W czasie przerw stosować się do poleceń osób dyżurujących.
 • Okazywać szacunek innym dzieciom oraz osobom pracującym w szkole.

UCZNIOWIE I RODZICE / OPIEKUNOWIE MAJĄ PRAWO:

 •  Do nauki w szkole.
 • Do poszanowania własnej godności osobistej.
 • Do wyrażania własnych poglądów, nie obrażając innych.
 • Do czynnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz organizowanych przez nią imprez.

7. OBOWIĄZEK PEŁNIENIA DYŻURÓW

 • Każdy rodzic / opiekun zobowiązany jest pełnić jeden dyżur w semestrze jesienno-zimowym i jeden dyżur w semestrze wiosenno-letnim na każde uczęszczające do szkoły dziecko.
 • Termin dyżuru należy uprzednio uzgodnić z osobą odpowiedzialną za ustalenie planu dyżurów.
 • Obowiązek nie dotyczy trzeciego i każdego następnego dziecka uczęszczającego do szkoły oraz dzieci pracowników szkoły.
 • Obowiązek dyżuru można zachować wyznaczając jako zastępstwo inną osobę, która pełnić będzie dyżur zamiast jednego z rodziców. O zamiarze wyznaczenie zastępstwa należy uprzednio poinformować osobę odpowiedzialną za ustalanie planu dyżurów.
 • Niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżurów skutkuje przekazaniem kaucji, wniesionej na początku roku, na rzecz szkoły. 

Obowiązki dyżurnego

 • Dyżurni pełnią w szkole funkcję pomocniczą. Służą pomocą w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w szkole podczas przerw oraz sprzątają szkołę po zakończeniu lekcji.
 • Dyżurni rozpoczynają pracę o 9:00.
 • Dyżurni mają obowiązek przestrzegania poleceń osoby odpowiedzialnej za dyżury.
 • Dyżurni powinni zapoznać się z Planem Dyżuru dostępnym u osoby odpowiedzialnej za dyżury.
 • Zakończenie dyżuru następuje po uporządkowaniu klas i innych pomieszczeń używanych w czasie zajęć.

8. NAKAZY I ZAKAZY

 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, zgubione, skradzione lub zniszczone, przynoszone przez dzieci na zajęcia.
 • Obowiązuje zakaz używania w telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych podczas zajęć lekcyjnych.
 • Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu.
 • Zakaz używania butów na kółkach na terenie szkoły.
 • Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialni są ich rodzice bądź opiekunowie
%d blogerów lubi to: