Opłaty

W sprawie płatności prosimy o kontakt z p. Justyną Wett pod nr tel. 07402104152

ksiegowa

Opłata za szkołę

Opłata za naukę wynosi:

– za pierwsze dziecko £120 za semestr

– za drugie dziecko £90 za semestr.

Każde kolejne dziecko jest zwolnienie od opłat.

Opłata roczna wnoszona jest w dwóch ratach, w ciągu 4 pierwszych sobót każdego semestru.

Opłaty za I i II semestr roku szkolnego 2022/2023 przyjmowane są w dniach :
I semestr:
10.09 17.09 24.09 01.10
II semestr:
14.01 21.01 28.01 04.02

Wysokość raty ustalona została jako połowa należności za cały rok nauki w szkole. Wpłat (całości za bieżący semestr) należy dokonywać u Skarbnika PSS p. Justyny Wett, w godzinach od 9.00 do 12.05 w siedzibie szkoły.

Nieuiszczenie opłaty w terminie może skutkować wykreśleniem ucznia z listy uczniów.

Opłata za naukę nie podlega zwrotowi.

Osoba dokonująca wpłaty otrzymuje pokwitowanie wpłaty na każde dziecko, które jest dowodem dokonania wpłaty oraz podstawą do ewentualnych roszczeń.


Podręczniki

Koszt zakupu podręczników do nauki w szkole ponoszą rodzice uczniów.


Opłata za niedotrzymanie obowiązku dyżurów.

Każdy rodzic zobowiązany jest pełnić jeden dyżur w semestrze na każde uczęszczające do szkoły dziecko. Składając Aplikację Zgłoszeniową do szkoły rodzice zobowiązani są do wpłaty kaucji w wysokości 30 funtów. Opłata ta jest gwarancją dotrzymania przez rodziców obowiązku dyżurów.

Kaucja w wysokości 30 funtów jest zwracana z końcem roku lub na kolejny rok, jeżeli rodzice lub osoba występująca w ich imieniu dopełni obowiązku dyżurów

Jeśli w/w obowiązek nie został dopełniony kaucja w pełnej wysokości zostaje przekazana na fundusz szkoły.


Zwolnienia z opłat

Zwolnione z opłat za naukę oraz z obowiązku dyżurowania jest każde trzecie i następne, uczęszczające do Szkoły dziecko w rodzinie oraz dzieci pracowników szkoły.

Istnieje możliwość zwolnienia z opłat za szkołę dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Jeśli zaistnieją ważne powody, dla których rodzice nie mogą uiścić opłat, proszeni są oni o kontakt z Panią Dyrektor Elżbietą Smykla.

%d blogerów lubi to: